C 500 – Силноалкален, силнопенлив хлорен
препарат за миене и дезинфекция в
преработвателни предприятия.
Обезмаслява и дезинфекцира силно
замърсени повърхности и оборудване в
едно. Намира приложение в мандри,
кланици, месопроизводства, кухни.
Притежава разрешително от
Министерство на Здравеопазването.